Segons consta en el DOGC Núm.6905, resolució ENS/1479/2015, de 23 de juny, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2015-2016 queda fixat en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda..

Aquest preu s'aplica tant als alumnes fixos com als fixos discontinus.

Els comensals esporàdics, considerant-se a aquest efecte com a esporàdic l'alumne que faci ús del servei menys de tres dies a la setmana, el preu podrà ser de fins a un màxim de 6'80€/alumne/dia, IVA inclòs.